Fusie

20190305 tekenen intentieovereenkomst nws_stek_vooruitgang
Een daadkrachtige, lokaal gewortelde woningcorporatie die uitstekend in staat is om de volkshuisvestelijke opgaven in de Bollenstreek uit te voeren. Dat moet de uitkomst zijn van een fusie tussen Stek (Hillegom, Lisse, Teylingen), Vooruitgang (Sassenheim) en de Noordwijkse Woningstichting. De  bestuurders van deze ‘Bollen-3’ hebben hun handtekeningen gezet onder de intentieovereenkomst voor de fusie.
Bundeling van krachten is noodzakelijk om voldoende betaalbare huurwoningen te blijven bouwen en te investeren in duurzaamheid, innovatie en de omgang met sociale problematiek. De relatief kleine woningstichtingen als de NWS en Vooruitgang ervaren dat ze nu te kwetsbaar zijn om goed op alle ontwikkelingen in te spelen. Maar ook Stek, met een iets grotere omvang, loopt tegen grenzen aan.
“Voor wat er allemaal op ons afkomt, heb je een grotere, professionele organisatie nodig met mensen die denkkracht meebrengen en verbindingen zoeken tussen verschillende partijen”, zegt directeur-bestuurder Hans Al van Stek. De beoogde fusiecorporatie verhuurt en onderhoudt straks zo’n 11.000 woningen in de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen.
De uitkomsten van een onderzoek naar de volkshuisvestelijke opgave in de Bollenstreek ondersteunen de plannen van Stek, NWS en Vooruitgang om hun krachten te bundelen. De corporaties in de Bollenstreek hebben veel met elkaar gemeen, niet alleen in hun volkshuisvestelijke opgaven, maar ook als het gaat om beleid en doelstellingen.
“Met de fusie versterken we elkaar, maar willen we ook nadrukkelijk behouden waarin we nu al sterk zijn”, benadrukt directeur-bestuurder Willem van Duijn van de NWS. Hij denkt daarbij aan lokale herkenbaarheid, werkplezier, korte lijnen naar de klant en een management dat dicht bij de medewerkers staat.
Juridische fusie
Aan de samensmelting van de drie corporaties tot één organisatie, gaat in eerste instantie een juridische fusie vooraf tussen Stek en Vooruitgang. Deze laatste heeft verzocht voor de zomer te fuseren in verband met afspraken met de Autoriteit Woningcorporaties.  “Door de fusie met Stek ontstaat een solide organisatie, waarmee we onze huurders optimaal kunnen bedienen”, zegt interim-bestuurder Peter Pinkhaar van Vooruitgang.
De juridische fusie tussen Vooruitgang en Stek zal voor 1 juli 2019 afgerond zijn. De organisatorische fusie waaraan ook de NWS meedoet, vergt meer tijd. Er moet een nieuwe organisatie worden ingericht met een eigen ondernemingsplan, begroting en meerjarenraming. Ook worden er besluiten genomen over de huisvesting en ICT-systemen. Met ingang van 1 januari 2020 kan de fusie helemaal rond zijn.
Partners
Tijdens het fusieproces wordt nauw overleg gevoerd met de ondernemingsraden van de drie corporaties. Belangrijke partners als de Huurdersbelangenorganisaties en de gemeentebesturen worden voortdurend betrokken bij de ontwikkelingen. Samen met de vakbonden wordt een sociaal plan  voor de medewerkers opgesteld. De fusie zal naar verwachting leiden tot efficiencyvoordelen. In het ondernemingsplan van de fusiecorporatie wordt bezien hoe deze worden ingezet.
Woonstichting Vooruitgang is een sociaal maatschappelijke corporatie die investeert in goede en betaalbare huisvesting binnen ons werkgebied, primair de gemeente Teylingen. Zij beheert ongeveer 2.200 woningen. We sluiten aan bij de lokale volkshuisvestelijke opgave met aandacht voor Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep – Energiezuinige voorraad – Het huisvesten van urgente doelgroepen en Ouderenhuisvesting en wonen met zorg.
Woonstichting Stek is actief in Hillegom, Lisse en Teylingen. Zij beheert ongeveer 6.700 woningen en 300 garages. Daarnaast ontwikkelt Stek nieuwbouwprojecten met sociale huurwoningen. De focus ligt op goede, betaalbare huurwoningen in prettige buurten, vooral voor mensen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien.
De Noordwijkse Woningstichting is actief in de kernen Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen van de gemeente Noordwijk. Zij beheert een kleine 2300 woningen en ontwikkelt bouwplannen om dit aantal de komende jaren flink uit te breiden. De NWS neemt samen met haar huurders en andere maatschappelijke organisaties verantwoordelijkheid voor een goed woon- en leefklimaat.