AWO/ALV

agenda
De laatste ALV/AWO werd gehouden op 19 oktober 2022.
Voor 2023 is 20 mei gekozen en zult u op tijd een uitnodiging krijgen. Lokatie en aanvang zullen weer hetzelfde zijn, zet het dus alvast in de agenda.
Het laatste verslag stond in de HuurdersWijzer van 2022.

 

Beste leden,
Op woensdag 19 oktober houdt de HBVB de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het Algemeen Wijkoverleg (AWO).
De locatie is Restaurant-Hotel de Engel aan de Heereweg 386 2161 DG Lisse en zal beginnen om 20:00u.
Als gastsprekers hebben we Elco Duwel van de klachtencommissie en Andre Smit van Stek over duurzaamheid.
U kunt zich per mail opgeven voor deze avond. Mocht u prijs stellen op het verslag van de laatste keer en de financiële stukken
dan kunt u dit in de mail aangeven, samen met hoeveel personen u komt. Dit is o.a. voor de catering.
Mailen kan naar: jaarvergadering@hbv-bollenstreek.nl
Met vriendelijke groet,
Het HBVB bestuur.

Balans

Winst en verlies

Begroting

Hieronder vind u het verslag van de  ALV/AWO van 2019. Uit privacy redenen zijn de namen uit het verslag verwijderd, echter wel bij de HBVB bekend.

Verslag Algemene Ledenvergadering / Algemeen Wijkoverleg HBVB
22 mei 2019

Aanwezig:
HBVB: Ingrid Tijsen (vz), Franco Dieters, Henk de Jonge, Bert Mondriaan, Vera Alkemade
Afwezig met bericht: Edith Lieste
1. Opening
Ingrid opent de vergadering om 19.35 uur en heet alle aanwezigen welkom. Ingrid is blij met de grote opkomst voor deze vergadering.
Ingrid heet de aanwezige medewerkers van Stek welkom: Jolanda de Vries, Andrea Sassen en Liesbeth Gort. Zij zullen bij agendapunt 5 een presentatie geven over “bewonersparticipatie”.
Besloten is om de Algemene Ledenvergadering en het Algemeen Wijkoverleg dit keer samen te voegen. Stek heeft een andere werkwijze in gedachte voor de bewonerscommissies en daar zal in deze vergadering uitleg over worden gegeven.
De stukken voor deze vergadering zijn dit jaar niet vooraf toegestuurd, maar bij binnenkomst uitgereikt. Er wordt aan het begin van deze vergadering een korte leespauze ingelast zodat alle aanwezigen de stukken ter plekke kunnen doornemen en vragen kunnen stellen.
2. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen:
· Na het vertrek van Albert Valkenburg heeft Ingrid het voorzitterschap op zich genomen. Eerst ad interim, inmiddels definitief.
· De HBVB is de laatste maanden intensief bezig met de op handen zijnde fusie met De Vooruitgang uit Sassenheim en de Noordwijkse Woningstichting (NWS). De HBVB dient haar zienswijze hierover te geven en schakelt onder meer de Woonbond in om voldoende informatie in te winnen over fusies en de consequenties daarvan. Tevens hebben de verschillende huurdersbelangenverenigingen een werkgroep opgericht om gezamenlijk kennis uit te wisselen.
De fusie met De Vooruitgang staat gepland voor 1 juli 2019, op 1 januari zal de NWS dan mogelijk ook mee fuseren.
2.1 Ontvangen berichten van verhindering:
Edith Lieste (penningmeester) is, wegens vakantie, tijdens deze vergadering afwezig.
2.2 Ontvangen verslag kascommissie
Dhr. H. Fennes zou zitting gehad hebben in de kascommissie dit jaar. Hij is echter onlangs overleden. Zijn plaats is vervuld door mw. J. Mulder.
De kascommissie is bij elkaar geweest op 13 mei 2019, dit zal verder worden toegelicht bij agendapunt 7.
3. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
4. Vaststellen verslag vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 30 mei 2018
· Pag. 2, agendapunt 6, beleidswerkzaamheden 2017-2018: gevraagd wordt wat “Participatieproject Wonen” precies inhoudt. Dit heeft te maken met de bewonersparticipatie en wat Stek hierover in gedachte heeft. Jolanda de Vries zal dit verder uitleggen bij agendapunt 5.
· Pag. 4, eerste aandachtsstreepje: de communicatie met Stek. Er komen diverse geluiden uit de zaal dat men hier nog geen enkele verbetering in bemerkt. Het feit dat het elke keer op de agenda staat betekent ook dat er blijkbaar geen verandering in komt. Men vindt dit een zeer zorgelijk feit.
Ingrid zegt dat alle signalen van bewoners worden doorgespeeld naar Stek. Een en ander wordt in elk regulier overleg met Stek besproken. De HBVB houdt dit onderwerp dus zeer scherp in de gaten en erkent dat het een zeer kritisch punt is tussen Stek en de HBVB.
· Jolanda de Vries zegt dat de input van de HBVB wordt doorgespeeld naar de betreffende afdeling. Elke huurder hoort afdoende antwoord te krijgen. Zo niet, dan hoort Stek dat graag.
Hierop komen er diverse kritische opmerkingen uit de zaal. Besloten wordt om de verschillende aandachtspunten/klachten te bewaren voor de rondvraag.
· Een lid van de bewonerscommissie van “Vorstenhove” merkt op dat de notulen van het laatste AWO niet zijn bijgevoegd bij de agendastukken. Zij had deze graag besproken gezien tijdens deze bijeenkomst.
Ingrid zegt dat dit inderdaad had moeten gebeuren. Besloten wordt om dit verslag alsnog naar de verschillende bewonerscommissies te sturen.
Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd en vastgesteld.
5. Presentatie Mw. Jolanda de Vries, Manager Woonservice
Van Stek zijn aanwezig:
· Jolanda de Vries, manager woonservice
· Andrea Sassen, woonconsulent Warmond en Voorhout
· Liesbeth Gort, communicatie- en marketingadviseur
Jolanda de Vries geeft via Powerpoint een presentatie over bewonersparticipatie.
Hierop komen vanuit de zaal enkele reacties en vragen:
– De communicatie met Stek is tot het nulpunt gedaald. Telefoontjes worden niet beantwoord, men wordt niet teruggebeld. Als er al afspraken worden gemaakt, worden deze door Stek niet nagekomen.
– Er is heel veel wisseling van medewerkers. De bewonerscommissies worden hierover niet op de hoogte gehouden en weten dus ook niet bij wie ze terecht kunnen met vragen e.d.
– De bewonerscommissies worden niet ondersteunt door Stek. Niet financieel en niet op facilitair gebied (beschikbaarheid ruimtes voor activiteiten e.d.). Het functioneren van een bewonerscommissie wordt op die manier niet bevorderd.
– Stek geeft geen gegevens over nieuwe huurders. Zo kan een bewonerscommissie deze nieuwe bewoners niet benaderen en enthousiast maken.
Er wordt door verschillende leden van bewonerscommissies aangegeven dat er behoefte is aan een bijeenkomst met de bewonerscommissies, Stek en de HBVB. Zodat deze nieuwe koers nogmaals besproken kan worden en er concrete afspraken kunnen worden gemaakt.
Jolanda de Vries geeft aan hier gehoor aan te willen geven en zal bekijken of dit vanuit Stek georganiseerd kan worden.
Vervolgens stelt Andrea Sassen zich voor.
Zij werkt als woonconsulent voor Warmond en Voorhout en is ruim 2 jaar werkzaam bij Stek.
Ze benadrukt dat participatie van bewoners heel belangrijk en leuk is en dat er alleen op die manier kan worden bekeken hoe men elkaar kan helpen.
6. Verslag secretariaat
mei 2018-mei 2019:
• HBVB bestuursvergadering:
5 keer in 2018: mei, juni, augustus, oktober en november
4 keer in 2019: januari, februari, maart en mei
• Regulier overleg HBVB/Stek:
3 keer in 2018: juni, september en december
3 keer in 2019: februari, april en mei
• Jaarlijks overleg met RvC Stek:
17 december 2018
• Overig overleg:
o 3 december 2018: overleg HBVB – Stek – de Vooruitgang (fusie)
o 29 januari 2019: overleg HBVB – HBT – Woonbond
o 19 februari 2019: overleg HBVB – bureau Vannimwegen (fusie)
o Franco Dieters neemt deel aan de fusiewerkgroep
o Bijeenkomst invoering nieuwe woonruimte verdeelsysteem
o Ingrid en Edith nemen deel aan de vergaderingen van de HHR (Huurders Holland Rijnland)
Van de bestuursvergaderingen en de ALV wordt een verslag gemaakt door het secretariaat van de HBVB.
Van het regulier overleg HBVB/Stek wordt een verslag gemaakt door het secretariaat van Stek.
Beleidswerkzaamheden 2018-2019:
Overleg met het Stek managementteam over:
· Fusie Stek – de Vooruitgang – Noordwijkse Woningstichting (NWS)
· Huuraanpassing
· Huurbeleid/betaalbaarheid
· Verkoopbeleid
· Passend toewijzen
· Participatieproject Wonen
Overig overleg:
· Algemene Leden Vergadering
· HBVB bestuursvergaderingen
· Raad van Commissarissen
· Overleg wethouders
· Visitatiecommissie
Overige activiteiten:
· Uitgeven en distributie Huurderswijzer
· Website HBVB
· Facebook pagina
· Wekelijks spreekuur HBVB kantoor
Afgelopen jaar tot stand gekomen i.s.m. Stek:
· Prestatieafspraken tussen Stek Wonen, HLT (Hillegom, Lisse, Teylingen) en HBVB
· Adviesvragen Stek over:
o Kosten serviceabonnement
o Verkoop 11 woningen Hillegom
o Huurverhoging
Naar aanleiding van het verslag van het secretariaat merkt een van de aanwezigen op dat het vertrouwen in Stek weg is. Dit omdat gemaakte afspraken (aftoppen huren op 85% MR, zoals vastgelegd in de fusieafspraken tussen Warmunda en Stek in 2017) volgens Stek “nimmer in beton gegoten zijn”. Hieruit blijkt dat afspraken met Stek weinig waard zijn.
Ingrid legt uit hoe dit gegaan is, zoals ook beschreven staat in Huurderswijzer 01/19. Zij geeft aan dat het vertrouwen in Stek inderdaad voor een groot stuk weg is, maar zij zal zich nog steeds voor 100% inzetten voor het maken van harde afspraken en dat deze ook worden nagekomen.
7. Vaststellen financieel jaarverslag 2018
7.1 financieel verslag 2018
Edith Lieste is niet aanwezig om een uitleg te geven over het financieel verslag.
Een van de aanwezigen merkt op dat er op de laatste pagina, onder het kopje “automatisering” 2 kopieermachines worden vermeld. Een uit 2013 en een uit 2017. Hij wil graag weten hoe dit zit. Ingrid zal deze vraag doorgeven aan Edith.
Mochten er nog meer vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunnen deze per mail worden gesteld of via het telefonisch spreekuur. Edith zal dan alsnog uitleg geven.
7.2 Verslag kascommissie 2018
Dhr. de Graaff en mw. Mulder maakten deel uit van de kascommissie.
Mw. Mulder leest ter vergadering het verslag van de kascommissie voor. Alles was prima in orde. De kascommissie spreekt haar waardering uit voor de werkzaamheden van de penningmeester. Ook vanuit de zaal komen complimenten voor het overzichtelijke verslag.
7.3 Verlenen décharge HBVB-bestuur over het gevoerde financiële beleid
Door de aanwezigen wordt aan het HBVB-bestuur décharge verleend over het gevoerde financiële beleid.
8. Vaststellen begroting 2019
Vragen en/of opmerkingen over de begroting 2019 kunnen per mail of telefonisch worden gesteld. Deze zullen dan door Edith Lieste worden beantwoord.
9. Bestuurssamenstelling
De huidige bestuurssamenstelling is als volgt:
– Ingrid Tijsen: voorzitter
– Bert Mondriaan: vicevoorzitter, facilitair
– Franco Dieters: bestuurslid, communicatie
– Henk de Jonge: bestuurslid, spreekuur
– Edith Lieste: bestuurslid, penningmeester
– Vera Alkemade: secretaris
10. Benoeming nieuwe kascommissie voor boekjaar 2019
10.1 Benoeming kandidaten kascommissie
Mw. de Graaff en Mw. Mulder zullen zitting nemen in de kascommissie voor boekjaar 2019.
10.2 Benoeming reservekandidaat
Dhr. Wessels geeft aan reserve-kandidaat te willen zijn. Hiermee is de kascommissie voor het komende boekjaar samengesteld.
11. Rondvraag
Bewoner uit Lisse:
Heeft 1 jaar en 2 maanden geleden een klacht ingediend over schimmelplekken in zijn woning. Stek heeft toen gereageerd met “u hoort nog van ons”. Echter, hij heeft nooit meer iets vernomen van Stek.
Bewoner uit Hillegom:
Stek heeft bepaalde plannen met het functioneren van bewonerscommissies in de toekomst. Er zouden huurders worden gevraagd voor bepaalde themacommissies, projectgroepen e.d.
Maar hoe worden deze huurders benaderd? Er komt nooit informatie hierover vanuit Stek.
Bewoner uit Voorhout:
Geeft aan dat het aanmelden voor deze vergadering via de mail niet lukte. Er stond een verkeerd mailadres vermeld. Dit is een aandachtspunt voor volgend jaar.
Tevens vraagt hij of er al iets bekend is over het doorgeven van inkomensgegevens door de Belastingdienst aan Stek. Volgens Henk zal er op 23 mei een uitspraak worden gedaan.
Bewoner uit Lisse:
Er is in maart 2018 een klacht ingediend over de verlichting van het parkeerterrein achter het appartementencomplex. Het heeft maanden geduurd voordat dit werd opgelost.
Bij het bellen naar Stek wordt men vaak doorverbonden naar de verkeerde medewerker. Men weet niet eens wie de eigen medewerkers zijn en wie waarvoor verantwoordelijk is.
Afspraken over terugbellen worden vrijwel nooit nagekomen.
Bewoner uit Hillegom:
Zij heeft via de mail aan de HBVB een vraag gesteld over zonnepanelen. Zij heeft hier nog geen antwoord op gekregen.
Bewoner uit Lisse:
De afrekening van de servicekosten heeft behoorlijke problemen opgeleverd. De communicatie vanuit Stek was zeer slecht.
De renovatie van de Ruysdaelflat is ineens gewijzigd in “groot onderhoud”. Door Stek wordt nauwelijks informatie gegeven. Bewoners weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn en welke werkzaamheden ze kunnen verwachten en op welke termijn.
De huurders willen op de hoogte gehouden worden door Stek!
Bewoner uit Lisse:
De servicekosten zijn in 2018 ineens flink gestegen omdat de huurders de glasbewassing ineens volledig zelf moeten betalen. Het voorstel van de huurders was de kosten 50/50 te delen. Hier is door Stek niet op gereageerd. Behalve dat Stek één beleid wil en wil toetsen of het innen via de servicekosten is toegestaan. Tot op heden heeft men hier niks meer over gehoord.
Bewoner uit Hillegom:
Wie controleert de gegevens van Holland Rijnland? Bij het opnieuw aanmelden op de nieuwe website is deze bewoner 8 maanden inschrijftijd kwijt. Stek verschuilt zich achter de privacywet. Maar het kan niet zo zijn dat hij deze 8 maanden terug gaat.
Stek dient dit op te pakken en te corrigeren.
Bewoner uit Lisse:
Werd door Stek benaderd voor het deelnemen aan een luisterpanel. In eerste instantie hoorde hij niks. Vervolgens werd hij op een vrijdagavond telefonisch benaderd met de vraag of hij ter plekke een aantal vragen wilde doorgeven. Deze kon hij zo acuut niet bedenken.
Hij heeft vervolgens niks meer gehoord over dit luisterpanel terwijl hij er graag aan had deelgenomen.
Ingrid zegt toe dat alle bovenstaande punten zullen worden doorgespeeld naar Stek of door de HBVB worden opgepakt.
De betreffende bewoners zullen van de HBVB een reactie krijgen op hun vraag/opmerking. Het secretariaat zal na de vergadering de contactgegevens noteren.
12. Sluiting
Ingrid dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur.